Korean entertainment, also known as Hallyu or the Korean Wave, has become a global phenomenon […]